Абонамент 20202020 baner 990x340

Статии с таг: договаряне

Строителен обзор 6/2015

В брой 6 на сп. Строителен обзор за 2015 година:

Строителен обзор 3/2015

В брой 3 на сп. Строителен обзор за 2015 година:

Заплащане за проби и изпитвания

Заплащане на проби и изпитвания
 
По време на строителството и след завършването се провеждат различни проби и изпитвания на материали, конструкции, инсталации и т.н. Всяка проба или изпитване струва пари. Плащането по принцип се договаря или се следват „добрите практики“.
 
В статията се разглеждат и обясняват необходимите проби и изпитвания, тяхното документиране и плащане.
 
Цялата статия е достъпна само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162
 

 

Установяване и отстраняване на дефекти в строителството

Установяване и отстраняване на дефекти в строителството


Всеки вид СМР може, в различен период от време, да покаже дефект, причинен или от качеството на вложените материали, или от изпълнението, или от неправилно стопанисване. Последствията трябва да се предвиждат и договарят предварително.

Гаранциите в строителството (или обезпечение на изпълнението)

Гаранцията представлява пряк способ за отстраняване или намаляване на последствията от материализацията на някакъв риск за някоя от страните срещу неизпълнение на договорно задължение от другата страна. От това следва правилото: колкото рискове, толкова гаранции. Трябва обаче да се запомни, че не във всички случаи гаранцията е възможна.

 

Основни правила при договаряне на проектиране, надзор, строителство, ремонти и доставки

Основни правила при договаряне на проектиране, надзор, строителство, ремонти и доставки

(съветите на СЕК към договарящите се страни преди да подпишат договор)

1. Страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на закона.

2. Ако страните са сключили предварителен договор, всяка от тях може да предяви иск за сключване на окончателния договор.

3. Нищожни са договорите, които противоречат на закона. Нищожността на отделни части не влече нищожност на договора, когато може да се предположи, че сделката би била сключена и без недействителните й части.

4. Всеки е длъжен да поправи вините, които виновно е причинил другиму (чл. 44 от ЗЗД).

Степенуване на договорните документи

Основният документ, който урежда взаимоотношенията между участниците в инвестиционната дейност и в частност в изпълнението на строителството е договорът.

Допълнителни услуги след основното строителство

В договорите за строителство все по-често има раздели за допълнителни, нестроителни видове работи и услуги, както и доставка на резервни части, които строителят ще изпълни сам или чрез превъзлагане. По този начин възложителят печели и време, и средства.

Уточнявания за обезщетения и неустойки при договаряне на строежите

Традиционно използваните средства срещу частично или пълно неизпълнение на договорни задължения се договарят в пет групи договорености: за гаранции, за обезщетения, за компенсации, за отбиви в цените и за неустойки. Неустойките са известни още под името “санкции”.

Общият признак на тези средства е усвояването на някаква сума от изправната страна за частично или пълно неизпълнение на договорно задължение от другата страна.

Използването на тези средства се обуславя от стремежа на двете страни за бързо, и което е по-важно, извънсъдебно уреждане на възникнали проблеми поради частичното или пълното неизпълнение на договорни задължения.

Договаряне на промени по време на изпълнението

Почти във всеки договор за изпълнение на строителство има, а и винаги би трябвало да има, раздел или поне клауза за евентуална „промяна на обстоятелствата”.

Под „обстоятелствата“ трябва да се разбират тези обстоятелства, при които е сключен договорът. Договореността за изменения на обстоятелствата в тази редакция не е много издържана, защото не показва същността на разпоредбата. Много изменения на обстоятелствата, при които е сключен договорът, могат да настъпят, без това да се отрази на неговото изпълнение. Нещо повече - могат да се появят изменения на обстоятелствата, които да облекчат изпълнението на договора. Ще имаме предвид изменения на обстоятелствата, които затрудняват изпълнението на договора. Едно по-добро заглавие е “Затрудняващи обстоятелства”.


  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК