Абонамент 20202020 baner 990x340

Строителният обект - подготовка, ръководство, отчетност и предаване

Автор: Боряна Атанасова, публикувано на 29 Март 2017

Представяме Ви НОВОТО издание на СЕК - "Строителният обект - подготовка, ръководство, отчетност и предаване"В книгата екипът на Стройексперт СЕК систематизира актуалните практики по подготовката, ръководството и контрола на средни и малки строителни обекти с различно предназначение.

Корица - Строителният обект 2016

Обобщени са действащите практики, съобразно нормативните изисквания, в помощ на колегите, които пряко ръководят или контролират строежи. Използвани са и чуждестранни добри практики в това отношение, доколкото те са съвместими с конкретните български условия и нормативни документи.

Предлаганите решения за подготовка, организация и отчетност не са единствено възможни. С тях само се насочват начинаещите и се подсещат опитните колеги в посока към успешно справяне с ежедневно възникващите проблеми при реализацията на строежите.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. НОРМАТИВНА БАЗА И УЧАСТНИЦИ

1.1. Нормативни определения
1.2. Участниците в изграждане на строителния обект
1.3. Техническият ръководител на строителен обект
1.4. Инвеститорският контрол на строителен обект

2. СТРОИТЕЛНИТЕ КНИЖА - ДОКУМЕНТАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

2.1. Съдържание на строителните книжа за започване
2.2. Инвестиционният проект
2.3. Договорните документи
2.4. Строителните чертежи и означения
2.5. Техническите спецификации
2.6. Количествената сметка
2.6.1. Количествена сметка по размери
2.6.2. Количествени сметки по коефициенти
2.7. Стойностната сметка
2.8. Проектът за организация
2.9. Планът за безопасност и здраве
2.10. Разрешения, договори и становища от различни ведомства, експлоатационни дружества и контролни органи
2.11. Разрешение за строеж
2.12. Протокол за откриване на строителната площадка

3. ОРГАНИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛСТВОТО

3.1. Дефиниране на проекта за организация
3.2. Основни организационни решения
3.2.1. Строителен ситуационен план
3.2.2. Подходи към площадката (трасето)
3.2.3. Проектиране на реда за изпълнение
3.2.4. Организация за изпълнение на груб строеж
3.2.5. Организация за изпълнение на инсталациите
3.2.6. Организация за изпълнение на довършителните работи
3.3. Проектиране на основните технологични решения
3.4. Изчисления за необходимите ресурси
3.4.1. Начини на пресмятане
3.4.2. Изчисления за труд
3.4.3. Изчисления за механизация и инвентар
3.4.4. Изчисления за необходимите материали
3.5. Оптимизиране на организационните и на технологичните решения
3.6. Календарни графици
3.6.1. Функциите на графика в реализацията на строежа
3.6.2. Подготовка за съставяне на графика при проектанта
3.6.3. Графици за изпълнение на СМР

4. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

4.1. Задължения на участниците по ЗБУТ
4.2. Координатор по безопасност и здраве
4.3. Общи изисквания по безопасност и здраве
4.3.1. Документи и нормативни актове за общите изисквания
4.3.2. Предпазни средства
4.4. План за безопасност и здраве (ПБЗ)
4.4.1. Нормативно изискване за ПБЗ
4.4.2. Съдържание на плана за безопасност и здраве
4.4.3. Препоръки и обяснения по съдържанието на ПБЗ
4.5. Информационна табела
4.6. Оценка на риска
4.7. Инструкции по безопасност и здраве
4.8. Информационен лист (въпросник) за безопасност и здраве

5. ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО

5.1. Определения и състав на временното строителство
5.2. Сгради по временното строителство
5.2.1. Сгради за обслужване на работещите (битови сгради)
5.2.2. Обектови канцеларии
5.2.3. Помещения за медико-санитарни цели
5.2.4. Обектови складове
5.3. Временни пътища по площадката
5.4. Монтажни площадки
5.5. Вътрешноплощадков транспорт
5.6. Площадкови проводи
5.6.1. Захранване с електрическа енергия
5.6.2. Захранване с вода
5.6.3. Отстраняване на отпадъците

6. ОПЕРАТИВНО РЪКОВОДСТВО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ

6.1. Функционални схеми
6.2. Функции на участниците в ръководенето на процеса
6.2.1. Общи функции на участниците
6.2.2. Възложителят като организатор
6.2.3. Главен изпълнител (контрактор)
6.2.4. Строителен предприемач
6.2.5. Съизпълнители и подизпълнители
6.2.6. Участие на консултанта в оперативното ръководство
6.2.7. Участие на проектанта в оперативното ръководство
6.3. Технически ръководители – общи пояснения за работата на техническите ръководители
6.4. Строителни работници
6.4.1. Квалификация на строителните работници
6.4.2. Длъжностни характеристики на строителните работници
6.4.3. Заплащане на строителните работници

7. ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

7.1. Необходимата документация и отчетност
7.2. Нормативно задължителната документация
7.2.1. Дефиниране на нормативно задължителната документация
7.2.2. Съдържание на нормативно задължителната документация
7.2.3. На кого трябват актовете и протоколите
7.2.4. Коментар по съдържанието на протоколите и актовете
7.2.5. Актове и протоколи по ПИПСМР
7.3. Договорна обектова документация
7.3.1. Дефиниране на договорната обектова документация
7.3.2. Договорна отчетност по твърда глобална цена
7.3.3. Договорна документация по твърди единични цени
7.3.4. Договорна документация по действителни разходи
7.3.5. Доказване на изпълнени количества чрез измерване
7.4. Стопанска (фирмена) отчетност
7.4.1. Съдържание на обектовата стопанска отчетност
7.4.2. Вътрешнофирмен отчет за материалите
7.4.3. Вътрешнофирмен отчет за труда
7.4.4. Вътрешнофирмен отчет по калкулативно табло
7.4.5. Примерни образци за стопанска отчетност

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

8.1. Договорни взаимоотношения между страните
8.2. Взаимоотношенията между преките участници

9. ПРИЕМАНЕ-ПРЕДАВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ

9.1. Обяснения за процедурата
9.2. Получаване на разрешение за ползване
9.3 Екзекутивната документация
9.4. Текст на окончателен доклад
9.5. Текст с коментар на Акт образец № 15
9.6. Минимални гаранционни срокове
9.7. Удостоверениe за въвеждане в експлоатация при строежи от четвърта категория
9.8. Регистрация на завършен строеж от пета категория
9.9. Контролни въпроси за завършване на строежа

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 - чл. 169 ЗУТ
Приложение № 2 - Строителните техници. Какво учат и какво трябва да знаят
Приложение № 3 - Наредби и правила, използвани при реализацията на стоителния обект

Книгата можете да закупите:

 • в Строителната книжарница на адрес: гр. София 1680, ул. Искърски пролом № 8;
 • с поръчка на тел. 02/958 65 07; 958 25 49 или 0878 455 162;
 • в електронната Строителна книжарница

 

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

 • Smetki small
 • Nadzor small
 • Kontrol small
 • SC 3-12 KORICA small
 • Tehnicheski small
 • SO 78 2012net small
 • dogovarjane hitrini small
 • Str remonti 1 small
 • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК