Строителната програма

Автор: Боряна Атанасова, публикувано на 20 Март 2017

Строителната програма

Строителната програма е един от договорните документи, който се съставя по предложение на една от договарящите страни. За нея писахме последно в бр. 2/2014 г. на сп. „Строителен обзор“. Положителните практики на взаимоотношения между възложители и строители установяват необходимостта в комплекта договорни документи да се включва и строителна програма, която служи като регулатор за контрола по изпълнение на междинните срокове и плащания.

В пълния си обем строителната програма може да съдържа:
• организационен и технологичен ред за изпълнение на отделните етапи и видове работи с междинни срокове и застъпвания (графици);
• връзките на междинни срокове със сроковете за доставка на основни материали и оборудване;
• сроковете за осигуряване на допълнителни проектни решения, детайли, разрешения и съгласувания;
• необходимостта от машини по брой и видове към определени критични дати;
• наличностите на работници по специалности (диаграма на работната сила във всеки етап на изпълнението);
• необходимите (осигурените) средства за междинно плащане за всеки междинен срок.

В съкратен вариант строителната програма може да съдържа датите на завършване на определени събития или видове работи и необходимите средства за плащане до тези дати.

В практиката строителната програма се изработва от изпълнителя в съвместно определен срок след сключване на договора и, след като се одобри от възложителя, става част от договорните документи. Одобряването на строителната програма не е формална процедура, защото строителят, който изработва първоначалния вариант залага в нея своите съображения за технологична последователност на процесите и стойностните размери на междинните плащания, а възложителят оценява целесъобразността на сроковете (етапите) и своите финансови възможности във времето.

Възложителят е заинтересован от наличието на ориентирана във времето строителна програма, за да следи по нея междинните срокове, чрез което осигурява спазването на крайния срок, и за да разчете необходимите парични средства, които ще трябва да осигурява по междинни срокове.

Строителят е заинтересован от наличието на остойностена и подписана (потвърдена) от възложителя програма, с която последният поема задължение да осигурява ресурсно междинните плащания. В практиката често се случва и двете страни поотделно да се разсейват и да предпочитат да няма програма като договорно задължение. Възложители избягват програмата, защото тя би ги задължила да осигуряват средствата по точно определени дати. Строителите не искат програмата, защото без нея по-лесно биха могли да прикриват организационни недостатъци и да получават междинни плащания за извършени, а не за завършени на етапа видове работи.

Настояването за наличие или за отсъствие на строителна програма може, в определени случаи, да бъде успешна договорна хитрина за всяка от страните, защото чрез нея може да се упражнява конкретен контрол и натиск за всевъзможни второстепенни срокове от една страна, но и да се парират всякакви допълнителни искания от друга страна. Как ще се впише всяка от страните в реализацията на програмата, зависи от това, доколко точно тя е оценила предварително ресурсните си възможности и доколко съумява да се възползва от пропуските на договорния партньор. При участието си в спорове като „помирители“ нашите екипи са установявали в това отношение слабости и на двете страни и затова най-често се стига до взаимни компромиси, за да се заличат личностни пропуски на отделни служебни лица.

Инвеститорите-възложители подписват за срокове, за които няма да имат обезпечени средства. Те не оценяват, че с това ще осигурят възможност на строители и подизпълнители да удължават крайните срокове или ще се наложи да плащат договорни неустойки, най-малко в размер на лихви.

Строителите и техните подизпълнители подписват за срокове с неосигурени ресурси, и с това ограничават възможностите си да търсят оскъпявания и компенсации.

Както вече отбелязахме, изходната база на строителната програма е графикът за изпълнение на СМР. Основните параметри на графика целят да осигурят баланс на показателите цена, срок и качество. Всяка от договарящите страни има свои специфични виждания и съображения за тези показатели. Тук типовите формуляри и нормативните заклинания отстъпват пред интереса.

Умелото съвместно съставяне на строителната програма между възложител и строител, при зачитане на техните интереси по отношение съвместяването на показателите цена, срок и качество, има едно важно следствие, което касае в значителна степен и другите участници в строително-инвестиционния процес, като консултанти, проектанти, подизпълнители, доставчици, изпитателни екипи, които при планиране на дейността си за конкретния строеж трябва да се съобразяват с приетите основни договорни параметри. Ключът за това съобразяване е у представителя на възложителя - инвеститорския контрол, който ще ги уведомява и ще им напомня за сроковете и за качеството, чрез редовно или отложено плащане, съобразно строителната програма. Но това само при условие, че са налице парите за междинните плащания в договорените срокове и лицето, упражняващо контрола е достатъчно компетентно и коректно.

 

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК