ПИСМО № РК-1840-04-193 на ДНСК

Автор: _, публикувано на 19 Юли 2013

ПИСМО № РК-1840-04-193
на ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

до
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ КОНСУЛТАНТИ – БААИК, РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ И РЕГИОНАЛНИТЕ ОТДЕЛИ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

ОТНОСНО: прилагане на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор /Наредба № РД-02-20-25/2012г./

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С отмяната на Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и или упражняване на строителен надзор (отм. ПМС № 343 от 20.12.2012 г. ДВ, бр.103 от 28.12.2012 г.) отпада възможността консултантът да разполага и с разширен списък по чл. 6, ал. 4 от същата наредба, от квалифицирани специалисти, който не е част от лиценза.

Съгласно § 1. (1) и § 3. от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор /Наредба № РД-02-20-25 2012г./ (обн. - ДВ. бр. 98 от 2012 г.. в сила от 11.12.2012 г.) лицата, получили лиценз от министъра на регионалното развитие и благоустройството /РРБ/, могат да продължат да извършват дейността си по чл. 166. ал. 1 ЗУТ до изтичане на срока на лиценза, като уведомяват в 7-дневен срок началника на ДНСК за настъпили промени в съдържанието на лиценза, в т.ч. в списъка на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността.

Видно от гореизложеното изискванията на Наредба № РД-02-20-25/2012г. се отнасят и за лицата, получили лиценз, издаден от министъра на РРБ, поради което дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор могат да се извършват само чрез физически лица, квалифицирани специалисти по отделните специалности, вписани по съответния ред в списъка, който е неразделна част от лиценза.

С уважение, Началник ДНСК

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК