Строителен обзор 2012

Строителните скелета. Проблеми по ценообразуването

Намалените пари за сградно строителство предизвикаха и по-прецизно ценообразуване, в това число и проверки за вече отчетени видове работи. При т. нар. „контролни измервания” сега се проверяват анализни цени от минали години за незавършени и замразени строежи. Един от възникващите проблеми при тези проверки е ценообразуването на скелетата.

Значителен брой абонати потърсиха експертните групи на СЕК с въпроси, отнасящи се до проверка на калкулативни цени на различни видове скелета. Оплакват се, че голямото разнообразие на скелета ги обърква, а нямат база за сравнение. Няма и ТНС за монтаж и демонтаж на съвременните скелета. Интересуват се от препоръчителни практики в това отношение.

Участие на проектанта в оперативното ръководство

Тази статия е част от изложението "Използване на готови договори за проектиране и строителство".

Цялата статия е достъпна само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Участие на консултанта в оперативното ръководство на строежа

Тази статия е част от изложението "Използване на готови договори за проектиране и строителство".

Цялата статия е достъпна само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Възложителят като организатор на изпълнението

Тази статия е част от изложението "Използване на готови договори за проектиране и строителство".

Цялата статия е достъпна само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Използване на готови договори за проектиране и строителство

По отношение на договарянето в ЗУТ е указано само, че договорите, сключвани между участниците в строително-инвестиционния процес, са в писмена форма. Принципите на договарянето са уредени в Закона за задълженията и договорите. В Закона за обществените поръчки съществува заклинанието, че договорите не се променят. Конкурентите, заели втора или трета позиция при обществените поръчки нямат достъп до договора на спечелилия поръчката. Той остава „фирмена тайна” и е възможно тръжните условия или офертните предложения да бъдат променени ...

Актовете за “скрити работи” – гаранция за качеството

Последните промени в ЗУТ от ноември 2012 г. доведоха до промяната, която върна водещата контролна функция на проектанта при изпълнението на строежите. Без подписа на проектантите по съответната проектна част (отново) вече не може да бъде закрит който и да е вид работа от последващи технологични операции. Променена беше редакцията на т. 12 от алинея 3, чл. 7 на Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи. Променен е съответния образец № 12.

Акт образец 16 не е достатъчен, за да се ползва строежа

По градове, села и квартали се набиват в очи реклами за строежи с акт 16. В различните средства за осведомяване отговорни фактори и журналисти се позовават на акт 16, за да съобщят или да се похвалят, че определен строеж е напълно завършен и напълно годен за експлоатация. А в действителност, погледнато нормативно, това не е вярно. Някои не знаят какво точно означава този документ, други ползват инерцията от преди десетилетия, а трети просто злоупотребяват или направо лъжат с користна цел.

Техническите спецификации - абсолютна необходимост за реална строителна цена

Чуждестранните експерти се учудват как определяме цена на вид СМР по общи наименования, без техническа спецификация.

Нереална и съмнителна е всяка цена за вид СМР, а от там и за строеж, ако за нея няма конкретна техническа спецификация.

Техническата спецификация е документът (част от проекта), в който се посочват характеристични подробности за продукта, който ще се влага или за продукта, който ще се получи.

Задълженията за техническите спецификации произтичат от задълженията за прилагането на Директива 89/106 на ЕИО, която от 2013 г. се заменя с Регламент (ЕС) № 305/2011 на ЕП и ЕС за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара за строителни продукти.

Цялата статия е достъпна само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Наредбата за строителните отпадъци

На 13 ноември 2012 г. влезе в сила Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 11 ноември 2012 г. Пълният текст на наредбата поместихме в миналия - брой 10 на сп. „Строителен обзор”.

Коментар не написахме там, защото ни трябваше време да проумеем сложността на текстовете.

Минималната часова ставка за 2013 година

Минималната часова ставка за дейностите от отрасъл Строителство е необходима за бенефициентите и участниците на/в обществените поръчки.

В Закона за обществените поръчки, чл. 56, алинея първа е записано:

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК