Абонамент 20202020 baner 990x340

Кадастър и геодезия

Закон за кадастъра и имотния регистър

Обн, ДВ, бр.. 34/2000 г., последни изм. -. ДВ бр.36 И 91 / 2008г .; . ДВ, бр 80/2009 г .; бр. 19 и 39/2011 г .; бр. 38/2012 г .; бр. 15, 66 и 109/2013 г..; изм. и доп., бр. 49 r 98/2014 г.; изм., бр. 61/2015 г.; бр. 27 и 57/2016 г.

Закон за геодезията и картографията

Обн., ДВ, бр. 29/2006 на г .; изм. ДВ, бр. 57 и 109 / 2007г., Изм., Бр. 36/2008 г .; бр. 19 и 74/2009 г .; бр. 77/2010 г .; . бр 77/2012 г. ; бр. 66 и 109/2013 г..; изм. и доп., бр. 49 r 98/2014 г.; изм., бр. 14/2015 г.

Правилник за геодезичните служби (звена) в областта на инженерната геодезия

Обн., ДВ, бр. 14/1980 г.

Постановление № 153/2010 г. за определяне на Българска геодезическа система 2005

Обн., ДВ, бр. 61/2010 г.

Наредба № 2 за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система

Обн., ДВ, бр. 62/2010 г.

Наредба № 3/2006 г. за транслитерация на българските географски имена на латиница

Обн., ДВ, бр. 94/2006 г.

Наредба № 6 за транскрипция и правопис на чужди географски имена на български език

Обн., ДВ, бр. 60/1995 г.; изм., бр. 4/1999 г.

Наредба № 3/2001 за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра

Обн., ДВ, бр. 19/2001 г., изм., ДВ, бр. 15/2006 г.

Наредба № 2/2005 за воденето и съхраняването на имотния регистър

Обн., ДВ, бр. 39/2005 г.

Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Обн., ДВ, бр. 4/2017 г.

Наредба № 15/2001 за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра

Обн., ДВ, бр. 71/2001 г., изм. ДВ, бр. 16/2006 г.

Наредба № РД-02-21-1/29.07.2015 г. за държавната нивелачна мрежа

Обн., ДВ, бр. 55/2015 г.

Наредба № V-12-1720 от 13 май 2014 г. за едромащабната топографска карта

Обн., ДВ, бр. 48/2014 г.

Наредба № 19/2002 на МРРБ за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри

Обн., ДВ, бр. 2/2002 г., изм. ДВ, бр. 16/2006 г.

Наредба № 5 за структурата на записа в цифров вид на кадастралните планове и карти, регулационните планове и плановете на почвените територии

Обн., ДВ, бр.56/1999 г.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК