Абонамент 20202020 baner 990x340

Нормативи, свързани с устойчивостта

Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Обн., ДВ, бр. 96/2009 г .; попр., бр. 17/2010 г., изм. бр. 101/2010 г .; изм. и доп., бр. 75/2013 г.; изм. и доп., бр. 69 и 89/2014 г.; изм., бр. 8/2015 г.; изм., бр. 2/2016 г.; бр. 1/2017 г.; изм. и доп., бр. 63/2018 г.

УКАЗАНИЯ за прилагането на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

МВР - Рег. № ПО-ПС-1227/26.11.2010 г.

Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях

Обн. ДВ, бр.92/2004 г., попр. 98/2004 г.; изм. и доп. бр.33/2005 г.

Наредба № РД-02-20-19/2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции

Обн., ДВ, бр. 53/2014 г.; изм., бр. 102/2014 г.

Наредба № 3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции и Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции

Обн., ДВ, бр. 97/1994 г.; изм. и доп. ДВ, бр. 53/1999 г.

Наредба № РД-02-20-2/2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

Обн., ДВ, бр. 13/2012 г., попр., ДВ, бр. 17/2012 г.

Защитни съоръжения на гражданската отбрана. Норми за проектиране

Публ., БСА, бр. 5-6/1983; изм. Кн. 3-4/1985

Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради (загл. изм. - ДВ, бр. 85/2009 г.; изм. - ДВ, бр. 27/2015 г.)

Обн. ДВ. бр.5/2005 г.; изм., ДВ, бр. 85/2009 г.; попр., бр. 92/2009 г.; изм., бр. 2/2010 г.; изм. и доп., бр. 80/2013 г.; доп., бр. 93/2013 г.; изм. и доп., бр. 27, 31, 35 и 90/2015 г.; ; изм. и доп., бр. 93/2017 г.

Методически указания за изчисляване на годишния разход на енергия в сгради (в съответствие с Наредба № 7/2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради)

Утвърдени/МРРБ; публ. в сп.”Строителен обзор” бр. 11/2005 г.

Наредба № 4 за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчват по време на строителство

Обн., ДВ, бр. 6/2007 г.; доп., бр. 77/2016 г.

Защита на строителните конструкции от корозия. Норми и правила за проектиране

Публ., БСА кн. 8/1980 г., изм., БСА, кн. 10/1993 г.

Наредба № 7 за системите за физическа защита на строежите

Обн., ДВ, бр. 70/1998 г., попр., бр. 82/1998 г., изм. и доп., бр. 52/1999 г., бр. 84/2000 г., попр., бр. 93/2000 г.

Наредба № 1 за проектиране на плоско фундиране

Обн., ДВ, бр. 85/1996 г.

Норми за проектиране на пилотно фундиране

Публ., БСА, бр. 6/1993 г.

Норми за проектиране на фундаменти, подложени на динамични товари от машини

Публ., БСА 2 и 4 /1986 г., попр., бр. 7/1986 г.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК