Абонамент 20202020 baner 990x340

Екология, води, гори, туризъм

Закон за опазване на околната среда

Обн. ДВ, бр. 91/2002 г., Попр. бр. 98/2002 г.; последни изменения -. ДВ, бр. 35 и 42/2011 г.; бр. 32, 38, 53 и 82/2012 г.; бр. 15, 27 и 66/2013 г.; изм., бр. 22 и 98/2014 г.; изм., бр. 62, 95, 96 и 101/2015 г.; доп., бр. 81/2016 г.; бр. 12, 58, 76 и 96/2017 г.; бр. 53, 77 и 98/2018 г.; бр. 1 и 36/2019 г.

Закон за опазване на земеделските земи

Обн., ДВ, бр. 35/1996 г., последни изменения - ДВ, бр. 36 и 43/2008 г.; бр. 10 и 103/2009 г.; бр. 87/2010 г.; бр. 19 и 39/2011 г.; изм., бр. 22, 38 и 91/2012 г.; изм., бр. 27 и 66/2013 г.; изм., бр. 98/2014 г. .......; бр. 58/2017 г., бр. 17, 77 и 83/2018 г.

Правилник за прилагане на Закона опазване на земеделските земи

Обн., ДВ, бр. 84/1996 г., изм. и доп., бр. 100/1997 г., последни изменения - ДВ, бр. 39 и 50/2011 г.; бр. 35/2012 г.; ................... бр. 34/2016;бр. 79/2017 г.; бр. 93/2018 г.

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на на земеделските земи

Обн., ДВ, бр. 56/2002 г.; изм. ДВ, бр.10/2004 г.; изм. ДВ, бр. 75/2006 г.; изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г.; бр.71 и 95/2008 г., бр. 35/2012 г.

Наредба за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд

Обн., ДВ, бр. 39/2004 г.

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изменено - ДВ, бр. 3/2006)

Обн., ДВ, бр. 57/2004 г.; изм. и доп. бр. 3/2006 г.; изм. ДВ, бр. 29/2010 г.; изм., бр. 3/2011 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 38 и 94/2012 г.; бр.12/2016 г.; бр.3 и 8/2018 г.; бр. 31/2019 г.

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (загл. изм. - ДВ, бр. 3/2006 )

Обн., ДВ, бр. 25/2003 г.; изм. и доп. бр. 3/2006 г.; изм., бр. 80/2009 г.; изм., бр. 29/2010 г. ; изм., бр. 3/2011 г.; изм. и доп. бр. 94/2012 г.; изм. и доп., бр. 12/2016 г.; бр. 55/2017 г.; бр. 3/2018 г.; бр. 31/2019 г.

Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение

Обн., ДВ, бр. 90/1996 г. изм. ДВ. бр.96/2002 г., изм., бр. 31/2003 г.; бр. 50/2011 г.; бр. 55/2017 г.

Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи (загл. изм. - ДВ, бр.75/2006 г.)

Обн. ДВ. бр. 64/1998г., изм. ДВ. бр. 63/1999г., последни изменения - ДВ, бр. 45/2008 г.; изм., бр. 62/2009 г.; изм., бр. 39 и 50/2011 г.; бр. 55/2017 г.

Наредба за базисните цени на трайните насаждения

Обн., ДВ, бр. 65/1991 г., попр., бр. 84/1991 г., изм., бр. 107/2000 г., изм., бр. 81/2003 г.; бр. 55/2017 г.

Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо-продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт

Обн., ДВ, бр. 89/1996 г., изм., бр. 22/2002 г.

Правилник за прилагане на Закона за горите

Обн., ДВ, бр. 41/1998 г., последни изменения - ДВ, бр. 89/2008 г.; бр.76/2010 г.; бр.7/2011 г

Наредба № 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им

Обн., ДВ, бр. 68/2014 г.; изм., ДВ, бр. 106/2014 г.; изм. и доп., бр. 19/2018 г.

Закон за подземните богатства

Обн., ДВ, бр. 23/1999 г., изм., бр. 28/2000 г.; последни изменения - ДВ, бр. 70/2008 г.; изм. 19 и 82/2009 г.; бр. 46, 61 и 100/2010 г.; бр. 19/2011 г.; изм. и доп., бр.14 и 45/2012г., изм. бр. 66/2013 г.; изм., бр. 98/2014 г.; изм., бр. 14 и 56/2015 г.; бр. 96/2017 г.; бр. 77 и 98/2018 г.

Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците

Обн., ДВ, бр. 66/2014г.; изм. и доп., бр. 32/2017 г.; изм., бр. 46/2018 г.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК